Polaroid Photo

Pictures from MATKALAUKKU

MATKALAUKKU

Uutisia & havaintoja matkailusta email: matkalaukku@victoriamedia.fi

Choose a Topic:

Wed
27
Nov '13

ALMA-malli: Matkailu työllistää jopa 10 000 Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Matkailu on Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa työllistävä kasvuala. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä kehitetyn alueellisen matkailun laskentamallin (ALMA) mukaan matkailu on työllistänyt kerrannaisvaikutuksineen yli 10 000 henkilöä Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueen yrityksissä vuonna 2012. Samalla matkailutuloa on syntynyt 1,85 mrd €.

Valtaosa Lounais-Suomen matkailutyöllisyydestä ja -tulosta syntyy Varsinais-Suomessa: lähes 8 000 henkilötyövuotta (htv) ja reilut 1,5 mrd €. Satakunnan matkailu saa aikaan yrityksiin 2 350 henkilötyövuotta ja runsaat 330 milj. €.

ALMA-mallia on sovellettu myös Porin, Rauman, Pohjois-Satakunnan ja Turun seutukuntiin sekä Porin seudun kuntiin. Ilman kerrannaisvaikutusarvioita seutukuntien välitön matkailutulo ja -työllisyys ovat seuraavat vuonna 2012 (suluissa osuus maakuntatason arvosta):

Pori 156 milj. € (64 %), 1 170 htv (61 %)
Rauma 70,7 milj. € (29 %), 603 htv (31 %)
Pohjois-Satakunta 16,2 milj. € (7 %), 147 htv (8 %).

Turun seudun välittömän matkailuntulon osuus Varsinais-Suomen matkailutulosta on lähes 85 % (885,6 milj. €) ja vastaavasti työllisyysosuus 80 % (4 668 htv).

Matkailun merkitys maakuntien talouksille on nykyään huomattava ja kasvava. Kokonaismatkailutulon osuus vuonna 2011 maakuntien yrityssektorin liikevaihdosta on 2,2 % Sata-kunnassa, 5,2 % Varsinais-Suomessa ja yhteensä Lounais-Suomessa 4,2 %. Vastaavat matkailun työllisyysmerkitykset ovat 3,8 % Satakunnassa, 6,3 % Varsinais-Suomessa ja yhteensä 5,5 %.

Molemmissa maakunnissa matkailuala on hyvin työllistävä. Satakunnassa jokainen matkailuun välittömästi liittyvä yrityssektorin liikevaihtomiljoona synnyttää 7,3 kokopäiväistä työpaikkaa ja Varsinais-Suomessa vastaavasti 5,8. Vastaavat työllistävyydet teollisuudessa ovat 2,5 työpaikkaa Satakunnassa ja vajaa 3 Varsinais-Suomessa.

Matkailun aluevaikutusten arviointi on haastavaa, koska matkailu ei muodosta yhtä toimialaa. Alueellista matkailutuloa ja -työllisyyttä mitataan Suomessa ja myös muualla hyvin vaihtelevin menetelmin. Tämä vaikeuttaa matkailun taloudellisten vaikutusten vertailtavuutta ja matkailuvaikutusten kehittymisen seurantaa. Useat mallit perustuvat merkittävältä osin kyselyaineistoihin tai muutoin työläästi päivitettäviin yksittäisiin tutkimuksiin.

ALMA-malli luo yhtenäisen panos-tuotostaulukoihin, Tilastokeskuksen tilastoihin ja talousteoriaan perustuvan menetelmän, jolla voidaan arvioida ja päivittää eri alueiden matkailun vaikutuksia vuosittain yhteneväisesti. ALMAa sovellettiin nyt 3. kerran Satakunnan, sen seutukuntien ja Porin seudun kuntien matkailuvaikutusten arviointiin. Mallilla laskettiin nyt ensimmäisen kerran vuosien 2011 ja 2012 matkailuvaikutukset Varsinais-Suomelle ja Turun seudulle. ALMAa on tarkoitus laajentaa myös muihin maakuntiin.

Matkailu on lähes kaikkien maiden keskeisimpiä tuloja, työllisyyttä, jatkuvaa erityisosaamista ja innovaatiota synnyttävä ja siten alueellisesti kestävää kasvua luova sektori (OECD 2013). Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) onkin nostanut uudessa strategiassaan (1.9.2013) matkailuelinkeinon yhdeksi kolmesta painopistealueestaan. Lisäksi TEM on nostanut yhdeksi keskeiseksi konkreettiseksi kehittämiskohteeksi yhtenäisen menetelmän luomisen alueellisten matkailuvaikutusten arvioimiseksi (TEM 4.9.2013).

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä toteutettava ALMA-tutkimusohjelma vastaa näihin haasteisiin ja samalle se tarjoaa erinomaisen tiedollisen lähtökohdan matkailuun oleellisesti liittyvien asiantuntijaorganisaatioiden johtamisen ja markkinoinnin tueksi.

ALMA-tutkimusohjelmaa ovat rahoittaneet vuodesta 2011 lähtien Prizztech Oy, Porin Seudun Matkailu Oy (MAISA) sekä vuodesta 2012 Varsinais-Suomessa matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskustoiminnan klusteriohjelman koordinoinnista vastaava Turku Touring sekä Lounaisrannikon yhteistyöhanke (LOURA).

ALMA-malli Satakunnalle ja Varsinais-Suomelle, sillä lasketut tulokset sekä muut ALMA-tutkimusohjelman tuotokset löytyvät tarkemmin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ylläpitämästä verkkosivustosta www.satamittari.fi.

Comments Off on ALMA-malli: Matkailu työllistää jopa 10 000 Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa